Cách dùng danh từ"corn"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"corn"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"corn"

1."corn"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ngô, bắp"

=Corn is used to refer to crops such as wheat and barley. It can also be used to refer to the seeds from these plants.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, corn  là  danh  từ  không  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...fields of corn. 
  • He filled the barn to the roof with corn.

2.2. Mang nghĩa"ngũ cốc"

=Corn is the same as maize.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, corn  là  danh  từ  không  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...rows of corn in an Iowa field.

2.3. Mang nghĩa"cục chai ở chân"

=Corns are small, painful areas of hard skin which can form on your foot, especially near your toes.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, corn  là  danh  từ   đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • See your doctor if you have foot pain or corns.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE