Cách dùng danh từ"shoulder"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"shoulder"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"shoulder"

1."shoulder"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"vai"

=one of the two parts of your body between your neck and the top of your arms

IELTS TUTOR lưu ý:

  • shrug your shoulders (=move them quickly up then down)
  • hunch your shoulders (=lift them up towards your neck)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She injured her shoulder in the accident. 
  • Most people would have shrugged their shoulders and forgotten it. 
  • Her long hair cascaded down over her shoulders. (IELTS TUTOR giải thích: Mái tóc dài của cô ấy rủ xuống đôi bờ vai)
  • The man was hunching his shoulders against the pounding rain.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE