Cách dùng danh từ"destination"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"destination"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"destination"

1."destination"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nơi đến, điểm đến"

=The destination of someone or something is the place to which they are going or being sent/the place where someone is going or where something is being sent or taken

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Spain is still our most popular holiday destination. 
  • Only half of the emergency supplies have reached their destination
  • Tokyo was our final destination (IELTS TUTOR giải thích: Tokyo là nơi đến cuối cùng của chúng ta)
  • To arrive at /reach one's destination (IELTS TUTOR giải thích: đến nơi; đến đích)
  • We arrived at our destination tired and hungry. 
  • His letter never reached its destination. 
  • The Caribbean is a popular holiday destination. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE