Cách dùng danh từ"scenario"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"scenario"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"scenario"

1."scenario"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"kịch bản (phim, kịch)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The scenario of a film is a piece of writing that gives an outline of the story.

2.2. Mang nghĩa"viễn cảnh; viễn tưởng, chuỗi sự kiện tương lai (do tưởng tượng)"

=If you talk about a likely or possible scenario, you are talking about the way in which a situation may develop.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a possible scenario for war (IELTS TUTOR giải thích: viễn tượng có thể xảy ra chiến tranh)
  •  ...the nightmare scenario of a divided and irrelevant Royal Family.  
  • In the worst-case scenario, you could become a homeless person. 
  • Try to imagine all the possible scenarios and what action you would take.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE