Cách dùng danh từ"delay"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"delay"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"delay"

1."delay"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tình huống chậm trễ"

=a situation in which something happens later or more slowly than you expected

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, "delay"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được
 • delay in
 • delay in doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Why the delay? 
 • Try to find the reason for any delay in payment. 
 • Please excuse my delay in replying.

2.2. Mang nghĩa"Cuộc delay (tàu, xe, máy bay...)"

=a situation in which a plane, train etc leaves or arrives late

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, "delay"là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Trees had fallen near the railway line, causing more delays.
 •  After a long delay, the plane finally took off.

2.3. Mang nghĩa"trì hoãn"

=failure to do something quickly

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, "delay"là danh từ không đếm được 
 • without delay (=quickly)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We have experienced nothing but obstruction and delay from our suppliers. 
 • to act without delay (IELTS TUTOR giải thích: hành động không chậm trễ (không trì hoãn))
 • I hope that discussions will take place without delay.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE