Cách dùng danh từ"degree"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"degree"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"degree"

1."degree"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đơn vị đo nhiệt; độ"

=a unit for measuring temperature. Measurements are often expressed as a number followed by the symbol °

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, degree là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It will probably be a few degrees colder by the weekend. 25° Celsius

2.2. Mang nghĩa"đơn vị đo góc; độ"

=a unit for measuring angles. Measurements are often expressed as a number followed by the symbol °

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, degree là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The two lines meet at a 90° angle.

2.3. Mang nghĩa"mức độ, trình độ"

=an amount of something such as a feeling or a quality

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, degree vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được
 • some degree of something (=a small amount of something)
 • to a/some degree (=partly)
 • to a large degree

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The job requires a high degree of skill. 
 • The schools have had varying degrees of success in improving their results. 
 • The project has had some degree of success. 
 • She has also been affected, but to a lesser degree (IELTS TUTOR giải thích: cô ta cũng bị ảnh hưởng, nhưng ở mức độ ít hơn)
 • What you say is true to some degree. 
 • To a large degree it is parents who should take the blame.

2.4. Mang nghĩa"học vị; bằng cấp"

=a course of study at a university, or the qualification that you get after completing the course

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, degree là danh từ đếm được 
 • degree in
 • do/take a degree

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a biology degree 
 • a master’s degree in English literature 
 • to take a degree in law /a law degree (IELTS TUTOR giải thích: tốt nghiệp trường luật)
 • the degree of Master of Arts (MA ) (IELTS TUTOR giải thích: bằng Thạc sĩ ngữ văn)
 • honorary degree (IELTS TUTOR giải thích: học vị danh dự)
 • She’s doing a degree at Exeter University.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK