Cách dùng danh từ"revolution"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"revolution"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"revolution"

1."revolution"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cuộc cách mạng (nhất là bằng vũ lực, lật đổ một chế độ cai trị)"

=a situation in which people completely change their government or political system, usually by force

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, revolution vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  the French/Russian Revolution 
  • the socialist revolution (IELTS TUTOR giải thích: cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa)
  • the national democratic revolution (IELTS TUTOR giải thích: cuộc cách mạng dân tộc dân chủ)
  • a group committed to promoting revolution

2.2. Mang nghĩa"cuộc cách mạng (sự thay đổi hoàn toàn về phương pháp, hoàn cảnh..)"

=a sudden or major change, especially in ideas or methods a sexual/cultural revolution

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, revolution là danh từ đếm được
  • revolution in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  A revolution in information technology is taking place.

2.3. Mang nghĩa"sự xoay vòng; vòng quay; vòng, tua"

=the movement of something in a circle around something else, either once or continuously

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, revolution vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the revolution of the Earth around the Sun

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE