Cách dùng danh từ"restraint"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"restraint"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"restraint"

1."restraint"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"kiểm soát, hạn chế"

=Restraints are rules or conditions that limit or restrict someone or something.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, restraint vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The Prime Minister is calling for new restraints on trade unions. 
 • Public gatherings were generally marked by restraint and control. (IELTS TUTOR giải thích: Những cuộc tụ tập nơi công cộng thường bị kiểm soát và hạn chế)
 • With open frontiers, criminals could cross into the country without restraint.

2.2. Mang nghĩa"kìm nén"

=Restraint is calm, controlled, and unemotional behaviour.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, restraint là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They behaved with more restraint than I'd expected. 
 • The UN sent a letter to both nations urging restraint. (IELTS TUTOR giải thích: Liên Hiệp Quốc gửi một bức thư cho cả hai nước kêu gọi sự kiềm chế)
 • I'll speak to the staff and ask them to exercise restraint and common sense.

2.3. Mang nghĩa"sự gò bó, sự ràng buộc"

=Restraint of something is the act of preventing it from increasing too much or from being done freely.

 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, restraint là danh từ không đếm được

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For a year and a half, wage restraint on a voluntary basis worked. 
  • He sued them for restraint of trade and won.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE