Cách dùng tính từ"undisputed"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"undisputed"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"undisputed"tiếng anh

1. Mang nghĩa"khỏi phải bàn"

=agreed or accepted by everyone/If you describe a fact or opinion as undisputed, you are trying to persuade someone that it is generally accepted as true or correct.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The facts of the case are undisputed.
  • The evidence of her misdemeanor conviction is clear and undisputed. (IELTS TUTOR giải thích: Các bằng chứng về sự kết tội của hành vi sai trái của cô ta thì rõ ràng và không thể tranh cãi)
  •  ...the undisputed fact that he had broken the law.
  •  ...his undisputed genius. 
  • ...in spite of the undisputed challenges of the job

2. Mang nghĩa"số dzách, không ai sách kịp"

=If you describe someone as the undisputed leader or champion, you mean that everyone accepts their position as leader or champion.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Seles won 10 tournaments, and was the undisputed world champion. 
  • At 78 years of age, he's still undisputed leader of his country. 
  • ...after 10 years of undisputed power.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE