Cách dùng danh từ"restaurant"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"restaurant"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"restaurant"

1."restaurant"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nhà hàng ăn, hiệu ăn"

=a building or room where meals and drinks are sold to customers sitting at tables/A restaurant is a place where you can eat a meal and pay for it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a chain of restaurants
 • the restaurant business/industry 
 • a restaurant chain 
 • a restaurant owner/manager

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an Italian/Mexican restaurant 
 • His parents run a restaurant in the centre of town. 
 • I see they’re opening a restaurant next door.
 • It's a normal restaurant. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một nhà hàng bình thường)
 • What's your favourite restaurant? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn thích nhà hàng nào nhất?)
 • In restaurants your food is usually served to you at your table by a waiter or waitress. 
 • They ate in an Italian restaurant in Forth Street. 
 • We had dinner in the hotel's restaurant.
 • She has no experience of running a restaurant. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE