Cách dùng danh từ"restaurant"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"restaurant"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"restaurant"

1."restaurant"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nhà hàng"

=A restaurant is a place where you can eat a meal and pay for it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Where's the closest restaurant? (IELTS TUTOR giải thích: Nhà hàng gần nhất ở đâu?)
  • The restaurant is full. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà hàng hết chỗ rồi)
  • In restaurants your food is usually served to you at your table by a waiter or waitress. 
  • They ate in an Italian restaurant in Forth Street. 
  • We had dinner in the hotel's restaurant.
  • She has no experience of running a restaurant. 
  • the restaurant business/industry 
  • a restaurant chain 
  • a restaurant owner/manager

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE