Cách dùng danh từ"destruction"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"destruction"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"destruction"

1."destruction"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự phá hoại, sự phá huỷ"

=Destruction is the act of destroying something, or the state of being destroyed/damage that is so severe that something stops existing or can never return to its normal state

IELTS TUTOR lưu ý:

 • destruction of
 • weapons of mass destruction (= those which kill or hurt large numbers of people)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...an international agreement aimed at halting the destruction of the ozone layer. 
 • ...weapons of mass destruction.
 • They entranced him to his destruction. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã mê hoặc anh ấy đến chỗ làm cho anh ấy bị thất cơ lỡ vận)
 • The house must be saved from destruction. (IELTS TUTOR giải thích: Ngôi nhà phải được tránh khỏi sự tàn phá)
 • The mass destruction was caused by war. (IELTS TUTOR giải thích: Chiến tranh đã hủy diệt toàn bộ)
 • The building must be saved from destruction.
 • the destruction of the environment
 • Many people are very concerned about the destruction of the rainforests. 
 • Unusually high winds left a trail of destruction over the area. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK