Cách dùng danh từ"responsibility"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"responsibility"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"responsibility"

1."responsibility"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"trách nhiệm; bổn phận, trọng trách"

=something that it is your job or duty to deal with

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, responsibility vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • responsibility to do sth
 • responsibility towards sb
 • responsibility for sth
 • take/delegate/share responsibility

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It's her responsibility to ensure the project finishes on time. 
 • She takes her responsibilities as a nurse very seriously.
 • That's an important responsibility. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một trọng trách quan trọng)
 • As a board member, I have a responsibility to ask questions. 
 • We have a special responsibility towards our employees. 
 • She will now assume responsibility for the Logistics Division.
 • Those who survive redundancy may feel compelled to take on increasing responsibilities. 
 • Employees' increased responsibilities are not always recognized.

2.2. Mang nghĩa"liên đới, sự chịu trách nhiệm cho hành vi, tội phạm..."

=blame for something that has happened:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, responsibility là danh từ không đếm được 
 • responsibility for sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Terrorists have claimed responsibility for (= stated that they caused) yesterday's bomb attack. 
 • The minister took/accepted full responsibility for (= admitted that he was to blame for) the disaster and resigned.
 • I accept responsibility for the problems. 
 • The company denies responsibility for the disaster.

2.3. Mang nghĩa"tinh thần trách nhiệm"

=good judgment and the ability to act correctly and make decisions on your own

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, responsibility là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He has no sense of responsibility. 
 • Enhance sense of responsibility! (IELTS TUTOR giải thích: Hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm!)
 • The job carries a lot of responsibility (= it involves making important decisions).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE