Cách dùng danh từ"repulsion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"repulsion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"repulsion"

1."repulsion"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự kinh tởm, sự lợm giọng; sự ghê tởm"

=strong dislike or disapproval

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to feel repulsion 
  • A look of repulsion flashed across her face.
  • Repulsion is an extremely strong feeling of disgust. 
  • She gave a dramatic shudder of repulsion.
  • I feel repulsion for him. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cảm thấy ghê tởm hắn)

2.2. Mang nghĩa"(vật lý) lực đẩy"

=the force in physics that pushes two objects apart/Repulsion is a force that pushes two things apart, such as the force that there is in magnets.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • nuclear repulsion (IELTS TUTOR giải thích: lực đẩy hạt nhân)
  • magnetic repulsion
  • ...the electric repulsion between charged electrons.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK