Cách dùng danh từ"reflection"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"reflection"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"reflection"

1."reflection"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại"

=an image that you see when you look in a mirror or other shiny surface

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, reflection là danh từ đếm được 
 • reflection in
 • reflection of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Anna stared at her reflection in the hall mirror. 
 • The reflection of light (IELTS TUTOR giải thích: sự phản xạ của ánh sáng)
 • The reflection of sound (IELTS TUTOR giải thích: sự dội lại của âm thanh)
 • We could see the reflection of clouds on the water.

2.2. Mang nghĩa"sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ"

=careful thought about something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, reflection là danh từ không đếm được 
 • on/upon reflection (=after thinking about something carefully)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • After a period of reflection, Russell decided to leave. 
 • Lost in reflection (IELTS TUTOR giải thích: trầm ngâm suy nghĩ)
 • At the time I thought I was right, but on reflection I think perhaps I wasn’t.

2.3. Mang nghĩa"sự phản ánh"

=something that clearly shows something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, reflection là danh từ đếm được 
 • reflection of
 • true/accurate reflection

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Your choice of clothes is a reflection of your personality.
 • The play isn’t a true reflection of Roman times.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE