Cách dùng danh từ"feature"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"feature"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"feature"

1."feature"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nét đặc biệt, điểm đặc trưng"

=an important part or aspect of something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • safety features
 • feature of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Each room has its own distinctive features. 
 • Asian's feature is raven - haired. (IELTS TUTOR giải thích: Nét đặc trưng của người Châu Á là mái tóc đen nhánh)
 • The latest model has a lot of new safety features. 
 • the natural features of the landscape

2.2. Mang nghĩa"nét mặt"

=a part of your face such as your eyes, nose, or mouth

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, feature thường ở số nhiều

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her large blue eyes were her best feature. 
 • his handsome rugged features

2.3. Mang nghĩa"bài đặc biệt, tranh biếm hoạ đặc biệt (trong một tờ báo)"

=a newspaper or magazine article that concentrates on a particular subject

IELTS TUTOR lưu ý:

 • feature on
 • a feature writer/editor/article

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He now works as a freelance feature writer.
 • a special feature on new children’s books

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE