Cách dùng danh từ"experimentation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"experimentation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"experimentation"

1."experimentation"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự thí nghiệm; sự thử nghiệm"

=the process of testing various ideas, methods, or activities to see what effect they have

IELTS TUTOR lưu ý:

  • experimentation in/with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Experimentation with drugs is dangerous. (IELTS TUTOR giải thích: Thử nghiệm với thuốc rất nguy hiểm)
  • Students may associate science with experimentation. (IELTS TUTOR giải thích: Sinh viên có thể liên tưởng khoa học với những thí nghiệm)
  • Growth is a process of experimentation. (IELTS TUTOR giải thích: Trưởng thành là tiến trình của những trải nghiệm)
  • Experimentation with drugs is dangerous.
  • Children need the opportunity for experimentation. 
  • Extensive experimentation is needed before new drugs can be sold. 
  • Experimentation with illegal drugs is dangerous.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE