Cách dùng danh từ"rashness"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"rashness"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"rashness"

1."rashness"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tính hấp tấp, tính vội vàng"

=the quality of being careless or unwise, without thought for what might happen or result

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She pointed out the rashness of my statement. 
  • I don't approve of his rashness, but I can certainly understand it. 
  • Nothing can excuse my rashness. 
  • Courage stands halfway between cowardice and rashness. (IELTS TUTOR giải thích: Lòng can đảm đứng giữa sự nhút nhát và sự liều lĩnh)
  • I lent him $100 in a moment of rashness. (IELTS TUTOR giải thích: Mình cho cậu ta mượn 100 đôla trong một phút thiếu suy nghĩ)
  • In a moment of rashness, I agreed to go skydiving for charity. 
  • I guarantee you will both regret your rashness.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE