Cách dùng danh từ"venture"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"venture"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"venture"

1."venture"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"dự án hoặc công việc kinh doanh (nhất là về thương mại), việc mạo hiểm, việc liều lĩnh"

=a new business or activity

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a new/profitable venture
 • a joint venture
 • business/commercial venture
 • create/form/set up a venture 
 • finance/fund/invest in a venture

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to embark on a risky , doubtful venture (IELTS TUTOR giải thích: bắt tay vào một công việc kinh doanh mạo hiểm, không chắc chắn)
 • venture capital (IELTS TUTOR giải thích: vốn đầu tư liều lĩnh)
 • the car-hire firm is their latest (joint ) business venture (IELTS TUTOR giải thích: công ty cho thuê xe hơi là liên doanh làm ăn liều lĩnh gần đây nhất của họ)
 • a joint venture between the British and Italian authorities
 • The firm is looking overseas for more lucrative business ventures. 
 • The total value of venture investments increased to $5.6 billion in the second quarter. 
 • The American car giant and its venture partner in China are investing millions of dollars to explore ways of reducing reliance on petrol. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK