Cách dùng danh từ"ramification"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ramification"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ramification"

1."ramification"là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự tác động"

=The ramifications of a decision, plan, or event are all its consequences and effects, especially ones which are not obvious at first/the possible results of an action

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Consider the long-term ramifications of any loan.
  • Have you considered all the ramifications of your suggestion?
  • Have you considered all the ramifications of changing careers at this stage of your life?
  • These changes are bound to have widespread social ramifications.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE