Cách dùng tính từ"exponential"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"exponential"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"exponential"tiếng anh

Mang nghĩa"số mũ, theo luật số mũ"

=Exponential means growing or increasing very rapidly.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The policy tried to check the exponential growth of public expenditure.  
  • The quantity of chemical pollutants has increased exponentially.
  • We are looking for exponential growth in our investment. 
  • There has been an exponential increase in the world population this century.
  • exponential growth/increase
  • The enormous increase in cell numbers that accompanies this exponential growth provides these simple unicellular organisms with an incredible growth advantage over other unicellular or multicellular organisms. (IELTS TUTOR giải thích:  Sự gia tăng chóng mặt của số lượng tế bào theo cấp số mũ mang lại cho những sinh vật đơn bào đơn giản này ưu thế phát triển lạ thường so với các sinh vật đơn bào hay đa bào khác)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE