Cách dùng danh từ"quotation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"quotation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"quotation"

1."quotation"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đoạn trích dẫn"

=words from a book, play, film etc that you mention when you are speaking or writing

IELTS TUTOR lưu ý:

  • quotation from

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a famous quotation from the Bible
  • That is an apt quotation. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một câu trích dẫn thích hợp)

2.2. Mang nghĩa"bảng báo giá"

=the price that someone says they will charge you for doing a particular piece of work

IELTS TUTOR lưu ý:

  • quotation for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Make sure you get a written quotation from the builder. 
  • Can you give me a quotation for replacing all the windows?
  • a quotation for building a house (IELTS TUTOR giải thích: bản dự kê giá xây một ngôi nhà)
  • This is a virtual quotation. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là một bảng báo giá ảo)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE