Cách dùng danh từ"speech"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"speech"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"speech"

1."speech"vừa là danh từ không đếm được vừa là đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bài diễn thuyết; bài diễn văn"

=the words that someone speaks to an audience/a formal occasion when someone speaks to an audience

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, speech là danh từ đếm được 
 • make/give/deliver a speech

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She’s responsible for writing the president’s political speeches. 
 • A speech on /about illiteracy (IELTS TUTOR giải thích: bài diễn văn về nạn mù chữ)
 • He began his speech by outlining his plans for the coming year. 
 • The queen made a wonderful speech in reply.

2.2. Mang nghĩa"khả năng hoặc hành động nói; lời nói"

=spoken language, not written language tapes of recorded speech the ability to speak

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, speech là danh từ không đếm được 
 • the power of speech

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A stroke can cause paralysis and difficulties with speech. 
 • Man is the only animal that has the faculty of speech (IELTS TUTOR giải thích: người là động vật duy nhất có khả năng nói thành lời)
 • To express one's thoughts by speech (IELTS TUTOR giải thích: dùng lời nói diễn đạt những suy nghĩ của mình) 
 • The car accident left him without the power of speech (IELTS TUTOR giải thích: tai nạn xe hơi đã làm cho anh ấy mất khả năng nói)
 • When she woke up, they realized that she had lost the power of speech.
 • speech development 
 • a speech disorder/defect

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE