Cách dùng danh từ"quarrel"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"quarrel"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"quarrel"

1."quarrel"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự cãi nhau; sự tranh chấp"

=an argument, especially one about something unimportant between people who know each other well petty quarrels

IELTS TUTOR lưu ý:

  • quarrel about/over
  •  quarrel with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We had the usual family quarrel about who should take the dog out.
  • A quarrel poisoned our friendship. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc cãi vã đã làm tổn thương tình bạn của chúng ta) 
  • They are arbitrating a quarrel. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đang phân xử một vụ cãi nhau)
  • Don't intervene in their quarrel. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng can thiệp vào việc cãi lộn của họ)
  • He’s had another quarrel with Jamie.

2.2. Mang nghĩa"cớ để phàn nàn, cớ để rầy la"

=a reason for not being friendly or for not agreeing with someone

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, quarrel thường ở số ít 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We have no quarrel with the people of the United States.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK