Cách dùng danh từ"quality time"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"quality time"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"quality time"

1."quality time"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

=time that you spend with someone, giving them your full attention because you value the relationship

IELTS TUTOR lưu ý:

  • quality time with sb/together

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He spends quality time with his children every day.
  • I need to give my staff some quality time. 
  • He needs to spend quality time with his kids.
  • Bath time is pretty much the only time of the day when you can really pamper yourself. 
  • It also means a lot of quality time to yourself. (IELTS TUTOR giải thích: Lúc tắm là khoảng thời gian hiếm hoi khá tốt trong ngày để bạn có thể chăm sóc cơ thể mình. Nó còn có nghĩa là khoảng thời gian rất giá trị bạn dành cho bản thân)
  • I do want to spend some quality time with Jake. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thật sự muốn có thời gian vui vẻ bên cạnh Jake)
  • Spending quality time is an essential ingredient to any family. (IELTS TUTOR giải thích: Dành thời gian cho nhau là một thành phần thiết yếu đối với bất kỳ gia đình nào)
  • "She stayed with me at first, but she missed him. It made her unhappy... so I decided it was time to spend some quality time with Charlie." My voice was glum by the time I finished. (IELTS TUTOR giải thích: "Lúc đầu mẹ ở với tôi, nhưng mẹ nhớ ông ấy. Điều đó làm mẹ không hạnh phúc nên tôi quyết định đã đến lúc phải dành kha khá thời gian cho Charlie." Giọng tôi đầy buồn bã khi nói xong)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE