Cách dùng danh từ"purchasing power"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"purchasing power"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"purchasing power"

1."purchasing power"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sức mua"

=The purchasing power of a person or group of people is the amount of goods or services that they can afford to buy.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the purchasing power of their customers.
  • Inflation reduces the purchasing power of people living on fixed incomes (IELTS TUTOR giải thích: nạn lạm phát làm giảm sức mua của những người sống bằng thu nhập cố định)
  • The purchasing power of people living on investment income has fallen as interest rates have gone down.

2.2. Mang nghĩa"giá trị của một đơn vị tiền tệ (bằng cái mà nó có thể mua được); sức mua của một đơn vị tiền tệ"

=The purchasing power of a currency is the amount of goods or services that you can buy with it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The real purchasing power of the rouble has plummeted.
  • A decline in the purchasing power of the dollar (IELTS TUTOR giải thích: sự suy giảm sức mua của đồng đô la)
  • The purchasing power of the average hourly wage has risen in the last five years.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE