Cách dùng danh từ"publicity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"publicity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"publicity"

1."publicity"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự làm cho thiên hạ biết đến, sự quảng cáo, sự rao hàng"

=Publicity is information or actions that are intended to attract the public's attention to someone or something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Much advance publicity was given to the talks.
 •  ...government publicity campaigns. 
 • It was all a publicity stunt.
 • The publicity for the book was poor and sales were low (IELTS TUTOR giải thích: việc quảng cáo cho cuốn sách rất kém, nên số bán được không bao nhiêu)
 • A publicity campaign (IELTS TUTOR giải thích: một chiến dịch quảng cáo)
 • Her behaviour during the filming attracted a lot of free publicity. 
 • a publicity campaign (=an attempt to get publicity)
 • Our company prepares its own publicity materials.

2.2. Mang nghĩa"ngành quảng cáo"

=the business of producing such information

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She works in publicity.

2.3. Mang nghĩa"thu hút sự chú ý, nhiều người biết đến"

=When the news media and the public show a lot of interest in something, you can say that it is receiving publicity.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The case has generated enormous publicity in Brazil.
 •  ...the renewed publicity over the Casey affair.
 • As a result of the adverse publicity, their sales went down. (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả của sự quảng cáo có hại là lượng hàng bán của họ đã giảm xuống)
 • Despite a wealth of bad publicity, pyramid selling is very much alive. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù có nhiều tai tiếng nhưng bán hàng đa cấp vẫn đang rất nhộn nhịp)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK