Cách dùng danh từ"promotion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"promotion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"promotion"

1."promotion"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự thăng tiến; sự thăng chức"

=a move to a higher level in a company, institution, or sport

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, promotion vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
 • get/win/gain promotion
 • promotion to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We try to fill our executive positions by promotion from within. 
 • His number one objective is to get promotion. 
 • Promotion prospects (IELTS TUTOR giải thích: những triển vọng được thăng chức)
 • The new job is a promotion for her (IELTS TUTOR giải thích: công việc mới là một sự thăng tiến đối với cô ta)
 • Their chances of promotion to the Premier League are pretty poor.

2.2. Mang nghĩa"sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự khuyến khích"

=the activity of encouraging or supporting something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, promotion là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The campaign is concerned with the promotion of health. 
 • To form a society for the promotion of science (IELTS TUTOR giải thích: thành lập một hội để đẩy mạnh khoa học) 
 • The promotion of production (IELTS TUTOR giải thích: sự đẩy mạnh sản xuất)
 • the development and promotion of improved methods of farming

2.3. Mang nghĩa"sự quảng cáo (hàng...)"

=the process of attracting people’s attention to a product or event, for example by advertising a ban on the promotion of tobacco products

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, promotion vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the budget for advertising and promotions
 • He's responsible for sales promotion (IELTS TUTOR giải thích: ông ta chịu trách nhiệm về việc quảng cáo hàng hoá)
 • Advertising is the most effective method of promotion (IELTS TUTOR giải thích: quảng cáo là phương pháp hữu hiệu nhất để đẩy mạnh việc bán hàng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE