PHÂN BIỆT "A NUMBER OF" / "THE NUMBER OF"/ "AN AMOUNT OF"/"QUANTITY OF"

· Grammar,Phân biệt từ
 • Trong tiếng anh để diễn tả về số lượng ta có rất nhiều cụm từ nhưng trong đó có hai cụm từ xêm xêm nhau về mặt ngoại hình khiến chúng ta dễ nhầm lẫn dẫn đến dùng sai, chia sai ngữ cảnh đó là the number of a number of
 • Tuy nhiên, do không biết cách phân biệt rõ ràng giữa hai cụm từ này, người dùng thường sử dụng sai trong ngữ cảnh hoặc chia động từ không chính xác. 
 • Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR sẽ giúp bạn cách phân biệt hai cụm từ the number of a number of môt cách rõ ràng, dễ hiểu và dễ nhớ nhất.

I. Phân biệt "a number of " & "the number of"

1. The number of

IELTS TUTOR lưu ý công thức:

 • The number of + plural noun + singular (or plural verb)

1.1. Nhìn vào công thức có thể thấy rằng the number of sẽ đi với danh từ số nhiều và động từ được chia ở dạng số ít (is/was).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

1.2. Ngoài ý nghĩa chỉ số lượng thì “the number of” còn được sử dụng để nói về số lượng có chung tính chất (ở đây nhấn mạnh về mặt tính chất).

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đặt trong trường hợp này thì động từ đi theo Noun phải được chia ở dạng số nhiều.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Today, the number of children are taller than in the past.
 • The number of trees in this forest are old.​

1.3. Vị trí

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The number of thường đứng ở đầu câu hoặc đứng giữa câu sau động từ to be / động từ chính.

2. A number of

IELTS TUTOR lưu ý công thức:

 • A number of + plural noun + plural verb ….

2.1. Nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A number of có nghĩa là “một vài”, hay “một vài những”, dùng để diễn tả một số trong tổng thể. 
 • Cấu trúc cố định, a number of đi với danh từ số nhiều, động từ chia theo ngôi ba số nhiều.
 • A number of = several/some: Một vài, một số những…

 • Người dùng hay nhầm lẫn ở dấu hiệu “a”, và dịch nghĩa là “một vài” – chỉ một lượng mà chia động từ ở ngôi ba số ít, hoặc danh từ để dạng số ít dẫn đến những lỗi sai ngữ pháp.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

2.2. Vị trí

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A number of thường đứng ở đầu câu hoặc giữa câu sau động từ to be / động từ thường.

3. IELTS TUTOR lưu ý

 • Danh từ theo sau the number ofa number of đều là danh từ đếm được số nhiều và không theo sau bởi danh từ không đếm được (uncountable nouns: water, news, furniture,…).
 • Hai dạng danh từ đếm được số nhiều cần lưu ý:

  • Danh từ số nhiều có quy tắc: days, books, streets,…
  • Danh từ số nhiều bất quy tắc: man ~ men, woman ~ women, foot ~ feet, sheep ~ sheep, deer ~ deer, tooth ~ teeth, mouse ~ mice, child ~ children, person ~ people, knife ~ knive, wife ~ wives, wolf ~ wolves, leaf ~ leaves, và các từ thêm "es"  
  • Một số danh từ có cấu tạo kết thúc bằng “s”, tuy nhiên không phải dạng số nhiều, người dùng cần lưu ý để phân biệt như: mathematics, politics, physics…(các môn học), news, …

II. Cách dùng "QUANTITY OF"

A QUANTITY OF + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Động từ theo sau sẽ chia theo NOUN, nếu là danh từ đếm được thì động từ chia số nhiều, danh từ không đếm được thì động từ chia số ít

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You only need a very small quantity of cement to mix with the sand.

  III. Cách dùng "AMOUNT OF"

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cụm từ “amount of” được sử dụng cho những danh từ không đếm được và danh từ số ít.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She had a certain amount of respect for the sales team, but she always dissented when they spoke at meetings.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE