Cách dùng danh từ"professor"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"professor"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"professor"

1."professor"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"giáo sư (đại học)"

=A professor in a British university is the most senior teacher in a department/A professor in an American or Canadian university or college is a teacher of the highest rank.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...Professor Cameron. 
  • In 1979, only 2% of British professors were female.
  • He is a professor of chemistry. (IELTS TUTOR giải thích:  Ông ấy là giáo sư hóa học)
  • He is student of Professor Choi. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ấy là học trò của Giáo sư Choi)
  • Robert Dunn is a professor of economics at George Washington University.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE