Cách dùng từ"expert"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"expert"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"expert"

1."expert"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chuyên gia"

=An expert is a person who is very skilled at doing something or who knows a lot about a particular subject.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Our team of experts will be on hand to offer help and advice between 12 noon and 7pm daily. 
 • ...a yoga expert. 
 • An expert in Chinese philosophy (IELTS TUTOR giải thích:  một chuyên gia về triết học Trung Hoa)
 • ...an expert on trade in that area.

III. Cách dùng tính từ"expert"

1. Mang nghĩa"thành thạo; tinh thông; lão luyện (một lĩnh vực nào đó)"

=Someone who is expert at doing something is very skilled at it/If you say that someone has expert hands or an expert eye, you mean that they are very skilful or experienced in using their hands or eyes for a particular purpose.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  The Japanese are expert at lowering manufacturing costs.
  • There is a great deal to learn from Hal's expert approach.
  • He's an expert marksman. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ta là một thiện xạ)
  • He's an expert rider. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ta là người rành cưỡi ngựa)
  • When the horse suffered a back injury Harvey cured it with his own expert hands. 
  • The symptoms are very mild and it takes an expert eye to see them.

  2. Mang nghĩa"thuộc về chuyên môn"

  =Expert advice or help is given by someone who has studied a subject thoroughly or who is very skilled at a particular job.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • You'll also get expert advice on keeping your hair in good condition. 
   • We'll need an expert opinion. 
   • The good news is that expert help is now available.
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing

   >> IELTS Intensive Speaking

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   >> IELTS General

   >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE