Cách dùng danh từ"produce"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"produce"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"produce"

1."produce"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nông sản, những cái đã được sản xuất (nhất là do trồng trọt); sản vật, sản phẩm"

=things that have been made or grown, especially things connected with farming

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Produce is food or other things that are grown in large quantities to be sold. 
  • We manage to get most of our produce in Britain. 
  • Winter produce will cost more for the next few weeks.
  • Fresh produce sản phẩm tươi 
  • Agricultural /farm produce nông sản 
  • It says on the bottle 'Produce of France' (IELTS TUTOR giải thích:  trên chai ghi là 'Sản phẩm của Pháp')
  • The market is full of farm produce. 
  • The shop sells only fresh local produce.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE