Cách dùng động từ "recommend" tiếng anh

· Cách dùng từ

I. Recommend là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "khuyên nên làm gì"

=to advise someone that they should do something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • recommend (that)
 • strongly recommend
 • recommend doing something
 • someone is recommended to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I recommend that you buy a more powerful computer.
 • We strongly recommend you insure your luggage when you travel. 
 • We recommend booking early, as this is a popular event. 
 • Students are recommended to read the following books (IELTS TUTOR giải thích: học sinh được khuyên là đọc những quyển sách sau đây)
 • The committee recommended a 1% tax on all imports.

2. Mang nghĩa "giới thiệu / tiến cử ai/cái gì vì có chất lượng & phẩm chất tốt"

=to say that someone or something is good and worth using, having, or experiencing

recommend someone/something to someone

recommend someone/something highly: đánh giá cao

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Can you recommend a good restaurant? 
 • Please recommend us to your friends. 
 • This hotel is highly recommended for its facilities.
 • Can you recommend me a good English dictionary ? (IELTS TUTOR giải thích: Anh có thể giới thiệu cho tôi một quyển từ điển Anh ngữ tốt không?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK