Cách dùng động từ"deem"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"deem"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"deem"

1."deem" là ngoại động từ (không chia tiếp diễn)

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cho rằng cái gì là...."

=If something is deemed to have a particular quality or to do a particular thing, it is considered to have that quality or do that thing

IELTS TUTOR lưu ý:

 • deem something necessary/important/appropriate etc
 • deem someone/something to be something
 • deemed it necessary

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The Commission will take as long as is deemed necessary to make its decision. 
 • These buildings are deemed to be of architectural importance and must be protected.
 • French and German were deemed essential. 
 • He says he would support the use of force if the U.N. 
 • I was deemed to be a competent shorthand typist.
 • Do you deem this offer to be acceptable? (IELTS TUTOR giải thích: Ông có nghĩ rằng đơn giá chào hàng này chấp nhận được hay không?)
 • We do not deem it proper to let the matter slide endlessly. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi không cho rằng buông xuôi hay làm ngơ vĩnh viễn vấn đề đó là hành động đúng)

2.2. Mang nghĩa" nghĩ rằng"

=to have a particular opinion about somebody/something=consider

IELTS TUTOR lưu ý:

 • deem somebody/something + noun
 • deem somebody/something + adj.
 • deem somebody/something to be something
 • deem (that)…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The evening was deemed a great success. 
 • She deemed it prudent not to say anything. 
 • I deem it an honour to be invited. 
 • Do you deem this offer to be acceptable? (IELTS TUTOR giải thích: Ông có nghĩ rằng đơn giá chào hàng này chấp nhận được hay không?)
 • They would take any action deemed necessary. 
 • The strike was deemed to be illegal. 
 • Inspectors deemed that the standard of teaching was unsatisfactory.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE