Cách dùng danh từ"disease"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"disease"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"disease"

1."disease"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bệnh của cơ thể, tinh thần hoặc cây cối (do lây nhiễm hoặc rối loạn bên trong)"

=an illness that affects people or animals, especially one that is caused by infection

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, disease vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được
 • disease of
 • diseases of horses/cattle/sheep 
 • suffer from a disease
 • cause a disease
 • combat disease
 • contract a disease (=to become infected with it)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a serious /infectious /incurable disease (IELTS TUTOR giải thích: căn bệnh trầm trọng/lây nhiễm/nan y)
 • a disease of the nervous system 
 • Studies have revealed that fewer vegetarians suffer from heart disease. 
 • Smoking can cause fatal diseases. 
 • the way that the body’s immune system combats disease
 • Young people are most at risk of contracting the disease.

2.2. Mang nghĩa"tệ nạn; sự hủ bại (xã hội...)"

=a serious problem in society or with someone’s attitude

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, disease là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The real disease affecting the country is inflation.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK