Cách dùng danh từ"prevalence"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"prevalence"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"prevalence"

1."prevalence"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tràn lan, phổ biến, sự lan khắp, sự thường thấy"

=the fact that something is very common or happens often

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the prevalence of lung cancer among the local population
 •  the prevalence of smoking among teenagers 
 • The prevalence of the disease is higher in some families.
 • The prevalence of lung cancer among the public makes people worried. (IELTS TUTOR giải thích: Sự phổ biến của căn bệnh ung thư phổi trong cộng đồng làm mọi người hoang mang)
 • Rabies was considered a scourge for its prevalence in the 19th century. (IELTS TUTOR giải thích: Bệnh dại được xem như là sự trừng phạt ở thế kỷ 19)
 • In the United States, the prevalence of kidney stones has risen over the past 30 years. (IELTS TUTOR giải thích: Ở Hoa Kỳ, bệnh sỏi thận dần dần phổ biến trong suốt 30 năm qua)
 • In the USA, middle-aged and older individuals have a higher prevalence of obesity compared to young adults
 • Doctors are seeing an increase in the prevalence of obesity. 
 • There is concern is over the prevalence of fine dust as an air pollutant. 
 • There are many misconceptions about the prevalence and treatment of depression.
 • They noted the prevalence of this attitude among leading financial experts.
 • ...the prevalence of asthma in Britain and western Europe

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE