Cách dùng động từ"create"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"create"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"create"

1."create" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tạo ra, tạo thành, sáng tạo"

=to make something new or original that did not exist before

IELTS TUTOR lưu ý:

 • newly/specially/recently etc created

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • How do I create a new file? 
 • In the last week, 170 new jobs have been created. 
 • the story of how God created the world   
 • the newly created post of general secretary
 • Soft music creates a relaxing atmosphere. 
 • The choreographers had to create a whole new ballet. 
 • These hairstyles were created by ‘Toni and Guy’.

2.2. Mang nghĩa"tạo ra điều gì"

=to cause a situation, feeling, or problem to exist

IELTS TUTOR lưu ý:

 • create an impression (=make someone think about you in a particular way)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His comments have created a lot of confusion. 
 • The main road was closed, creating traffic problems.
 • I create challenges for myself. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi tạo ra thử thách cho bản thân)
 • I really wanted to create a good impression at the start of the interview.

2.2. Mang nghĩa"phong tước"

=to officially give someone a title

IELTS TUTOR lưu ý:

 • create someone something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • De Burgh was created a marquess in 1825.
 • to create a baron phong nam tước

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE