Cách dùng tính từ"haphazard"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"haphazard"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"haphazard"tiếng anh

Mang nghĩa"bừa bãi, lung tung"

=If you describe something as haphazard, you are critical of it because it is not at all organized or is not arranged according to a plan.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Books piled on shelves in a haphazard fashion. (IELTS TUTOR giải thích: Những cuốn sách chất đống lung tung trên kệ)
  • The government's approach to the problem was haphazard. (IELTS TUTOR giải thích: Cách tiếp cận của chính phủ với vấn đề đó thật rắc rối)
  • Things happen not in a haphazard way, but according to logic. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi sự trong vũ trụ xảy ra đều có lý do, chứ không phải tùy tiện, tình cờ)
  • However, learning in an unstructured and haphazard manner does not make the cut. (IELTS TUTOR giải thích: Tuy nhiên, học tập theo cách không thứ tự và lung tung sẽ không hiệu quả)
  • The investigation does seem haphazard. 
  • He had never seen such a haphazard approach to filmmaking as Roberto's.
  • with a sky completely full of clouds an overcast sky/day/morning/afternoon

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE