Cách dùng danh từ"presupposition"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"presupposition"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"presupposition"

1."presupposition"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự giả định trước, sự phỏng đoán, sự đoán chừng trước"

=A presupposition is something that you assume to be true, especially something which you must assume is true in order to continue with what you are saying or thinking.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the presupposition that human life must be sustained for as long as possible.
  • Your actions are based on some false presuppositions. 
  • This is all presupposition - we must wait until we have some hard evidence.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE