Cách dùng tính từ"underfunded"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"underfunded"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"underfunded"tiếng anh

Mang nghĩa"thiếu sự tài trợ"

=An organization or institution that is underfunded does not have enough money to spend, and so it cannot function properly/If an organization is underfunded, it does not receive a large enough income

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For years we have argued that the health service is underfunded. 
  • Most adults believe state schools are underfunded.
  •  ...underfunded pensions.
  • Frankly the crisis of preterm birth is under - recognized, undercounted, undervalued and underfunded. (IELTS TUTOR giải thích: Thành thực mà nói thì cuộc khủng hoảng về vấn đề sinh non đang ở mức độ ít được nhìn nhận, ít được chú trọng, bị coi nhẹ và thiếu sự tài trợ)
  • British theatre is seriously underfunded – and the same is true for the film industry. (IELTS TUTOR giải thích: Ngành kịch nghệ Anh quốc thiếu tài trợ nghiêm trọng và cả công nghiệp điện ảnh cũng thế.)
  • She claims schools are underfunded.
  • an underfunded public transport system

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE