Cách dùng danh từ"offer"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"offer"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"offer"

1."offer"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"Sự chào hàng, lời đề nghị"

=a statement in which you offer to give someone something if they want it/a statement in which you offer to do something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • offer of
 • accept/take an offer
 • turn down an offer (=refuse it)
 • a job offer

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the government’s offer of financial aid 
 • After thinking about it, I’ve decided to accept your offer. 
 • I said they could use my car, but they turned down the offer.
 • Your offer sounds interesting. (IELTS TUTOR giải thích: Lời đề nghị của bạn nghe hấp dẫn quá)
 • I’ve had a few interviews, but no job offers yet.
 • the city’s offer to build a new stadium

2.2. Mang nghĩa"sự trả giá"

=a price that you say you will pay for something/a special price that is lower than the usual price for something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • make someone an offer for​/​on something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We’ve accepted an offer of £250,000. 
 • Did he make you an offer for the bike?
 • a half-price offer on all televisions

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE