Cách dùng danh từ"precipitation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"precipitation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"precipitation"

1."precipitation"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự kết tủa, sự lắng; chất kết tủa, chất lắng"

=a chemical process in which a solid substance is produced from a liquid

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is formed by a process of rapid precipitation of calcium carbonate. (IELTS TUTOR giải thích: Nó được hình thành bởi một quá trình kết tủa nhanh của canxi cacbonat)
  • The compound is finally obtained by precipitation.

2.2. Mang nghĩa"lượng mưa, mưa"

=water that falls from the clouds towards the ground, especially as rain or snow:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The forecast is for dry, cloudy weather with no precipitation expected.
  • Hail and sleet are types of precipitation. (IELTS TUTOR giải thích: Mưa đá và mưa tuyết là các dạng mưa)

2.3. Mang nghĩa"hấp tấp"

=a way of behaving in which someone does something too quickly and without enough thought

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A bright-eyed girl entered with some precipitation.
  • The prime minister has been accused of acting with precipitation over the crisis.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK