Cách dùng danh từ"pound"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"pound"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"pound"

1."pound"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đồng bảng Anh"

=The pound is the unit of money which is used in the UK. It is represented by the symbol £.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Coffee is two pounds a cup. 
  • A thousand pounds worth of jewellery and silver has been stolen. 
  • ...multi-million pound profits.
  •  ...a pound coin.

2.2. Mang nghĩa"trọng lượng (đơn vị đo lường)"

=a unit for measuring weight, used in several countries including the US and the UK, containing 16 ounces and equal to 0.454 kilograms. Its written abbreviation is lb.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • half a pound of cheese 
  • The baby weighed over 10 pounds.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE