Cách dùng danh từ"conclusion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"conclusion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"conclusion"

1."conclusion"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"điều kết luận"

=something that you decide is true after thinking about it carefully and looking at all the evidence

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, conclusion  là danh từ đếm được 
 • conclusion that
 • come to a conclusion
 • reach/draw a conclusion
 • logical conclusion

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her conclusion was that the situation would never improve. 
 • What conclusions do you draw (from what he has just said )? (IELTS TUTOR giải thích: anh rút ra kết luận gì (từ những điều hắn vừa nói)?)
 • Rachel was coming to the conclusion that Lenny was only interested in himself. 
 • Hubble reached the conclusion that the universe was expanding. 
 • The situation becomes more complicated if his argument is taken to its logical conclusion.

2.2. Mang nghĩa"sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, conclusion  là danh từ số  ít  
 • the end of something conclusion to
 • bring something to a conclusion

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The team has enjoyed a highly successful conclusion to the season. 
 • The sooner the war is brought to a satisfactory conclusion the better.

2.3. Mang nghĩa"sự ký kết (hiệp ước...)"

=the process of deciding or agreeing something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, conclusion  là danh từ số  ít  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The successful conclusion of the deal was announced at a press conference.
 • The conflict ended with the conclusion of an armistice (IELTS TUTOR giải thích: cuộc xung đột kết thúc bằng việc ký hiệp định đình chiến)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE