Cách dùng danh từ"potential"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"potential"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"potential"

1."potential"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tiềm năng"

=the possibility to develop or achieve something in the future/If you say that someone or something has potential, you mean that they have the necessary abilities or qualities to become successful or useful in the future.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • realize/reach your (full) potential (=achieve the most that you are capable of)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Our common goal is to maximize our potential for economic growth. 
 • As a composer, she still hasn’t realized her potential.
 • The boy has great potential. 
 • We never realize our potential. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta không bao giờ nhận thức được tiềm năng của mình)
 • India has a good potential. (IELTS TUTOR giải thích: Ấn Độ có một tiềm năng tốt)
 • The school strives to help each pupil to achieve their full potential. 
 • Denmark recognised the potential of wind energy early. 
 • The natural beauty and economic potential of the region was apparent to everyone.
 • John seemed as horrified as I about his potential for violence.
 • The meeting has the potential to be a watershed event. 
 • The potential for conflict is great.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE