Cách dùng tính từ"aesthetic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"aesthetic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"aesthetic"tiếng anh

1. Mang nghĩa"thẩm mĩ, có óc thẩm mỹ, có khiếu thẩm mỹ; hợp với nguyên tắc thẩm mỹ"

=Aesthetic is used to talk about beauty or art, and people's appreciation of beautiful things.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...products chosen for their aesthetic appeal as well as their durability and quality.
 • This paper discusses aesthetic qualities of poetry. (IELTS TUTOR giải thích: Bài báo này bàn về tính thẩm mỹ của thơ ca)
 • Music offers us an opportunity to develop aesthetic sensitivity. (IELTS TUTOR giải thích: Âm nhạc cho chúng ta một cơ hội để phát triển cảm nhận thẩm mỹ)
 • Genius is a pre - eminent talent for engaging in aesthetic contemplation. (IELTS TUTOR giải thích: Genius là nhân tài cái thế trong việc thu hút cái nhìn thẩm mỹ)

2. Mang nghĩa"(thuộc) mỹ học, thẩm mỹ"

=An aesthetic object or a work of art is one that shows great beauty

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • furniture that is both aesthetic and functional
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE