Paraphrase"to live in cities"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to live in cities"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Reside in urban areas: IELTS TUTOR xét ví dụ:  Many people choose to reside in urban areas for better career opportunities.
  • Dwell in metropolitan areas: IELTS TUTOR xét ví dụ:  The majority of the population prefers to dwell in metropolitan areas due to the availability of various amenities.
  • Settle in urban centers: IELTS TUTOR xét ví dụ:  Many young professionals choose to settle in urban centers to be closer to work and social activities.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"settle"tiếng anh
  • Establish residence in cities: IELTS TUTOR xét ví dụ:  Entrepreneurs often establish their residence in cities to be in close proximity to business opportunities.
  • Take up residence in urbanized regions: IELTS TUTOR xét ví dụ:  People seeking a fast-paced lifestyle often take up residence in urbanized regions for a dynamic living experience.
  • Reside in densely populated areas: IELTS TUTOR xét ví dụ:  Many individuals prefer to reside in densely populated areas to be part of a vibrant and diverse community.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE