Cách dùng danh từ"population"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"population"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"population"

1."population"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"dân số"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, population là danh từ đếm được (ở số ít)
 • population of
 • a population of 12,000/175,000/13 million, etc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The population of a country or area is all the people who live in it. 
 • The country now has a population of about 110 million. 
 •  ...the annual rate of population growth.
 • Which country has the largest population? (IELTS TUTOR giải thích: Nước nào đông dân nhất?)
 • With a population of 2.1 million, it is the country's 25th largest metropolitan area. 
 • We've seen a slow but steady decline in population over the years. 
 • In these countries there is still rapid population growth.
 •  ...the local population.
 • Increased population equals increased demand. (IELTS TUTOR giải thích: Dân số tăng tương đương nhu cầu tăng)
 • Less than 40% of the population voted in the last election. 
 • the ageing population of the US
 • Los Angeles has a population of over 3 million.

2.2. Mang nghĩa"liên quan đến dân số"

=relating to a population

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Better health care and agriculture have led to rapid population growth. 
  • population explosion (IELTS TUTOR giải thích: sự bùng nổ dân số)
  • Pressures on natural resources will increase as we face a population explosion.

  2.3. Mang nghĩa"dân cư (một thành phố..), bao nhiêu người/con vật sống ở nơi nào đó"

  =If you refer to a particular type of population in a country or area, you are referring to all the people or animals of that type there

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, population là danh từ đếm được (thường ở số ít)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...75.6 per cent of the male population over sixteen. 
  • ...areas with a large Black population.
  •  ...the elephant populations of Tanzania and Kenya
  • California has a large Spanish-speaking population. 
  • More than half of the world's working population has no formal employment or social security arrangements. 
  • With the restrictions on hunting, deer populations have begun to grow.
  • Tanzania’s elephant population stands at about 55,000.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK