Cách dùng danh từ"pitfall"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"pitfall"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"pitfall"

1."pitfall"là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"hầm bẫy, điều nguy hiểm, khó khăn không ngờ tới; cạm bẫy"

=The pitfalls involved in a particular activity or situation are the things that may go wrong or may cause problems.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The pitfalls of working abroad are numerous. 
  • He also points out that forward planning can help avoid stressful pitfalls.
  • City life is full of pitfall and petty jealousies. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc sống thành thị đầy những cạm bẫy và những ghen tuông nhỏ mọn)
  • The store fell into one of the major pitfalls of small business, borrowing from suppliers by paying bills late. 
  • There's a video that tells new students about pitfalls to avoid.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE