Cách dùng danh từ"indicator"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"indicator"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"indicator"

1."indicator"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chỉ tiêu, dụng cụ chỉ cho biết, đồng hồ báo cho biết"

=An indicator is a measurement or value which gives you an idea of what something is like.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • indicator of sth
  • key/important/strong indicator
  • a good/useful/reliable indicator

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...vital economic indicators, such as inflation, growth and the trade gap. 
  • The number of wells is a fair indicator of the demand for water.
  • Actually, they learned about economic indicator yesterday. (IELTS TUTOR giải thích: Thật ra, họ đã học về chi tiêu kinh tế ngày hôm qua)
  • This indicator reports on the quality and quantity. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này chỉ báo cáo về chất lượng và số lượng)
  • Experience at many companies is not an indicator of success. (IELTS TUTOR giải thích: Kinh nghiệm ở nhiều công ty không phải là một dấu hiệu của thành công)
  • Rising orders are an indicator of the health of the manufacturing sector. 
  • The banking sector is a key indicator of the state of the economy. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE